I I I   ETAP KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

 

 

 

 

1. Napisz swoje imię i nazwisko oraz dokładny adres.

 

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

 

2. Przeczytaj zdania i postaw brakujące przecinki . dwukropek

oraz znaki na końcu zdań tam, gdzie są one konieczne.

 

Na wiosnę przyleciały do nas jaskółki bociany skowronki

i czaple Gdy wstanę rano muszę się szybko umyć ubrać uczesać zjeść śniadanie spakować się i pójść do szkoły Czy dzisiaj będzie szczęśliwy dzień

 

3. Dopisz brakujące litery ( ą, om, ę ).

 

Ania jest dobr ... koleżank ... Pomaga dziewczynk ... odrabiać zadania. Zosia je smaczn ... gruszk ... , a Jaś mał ... , czerwon ... rzodkiewk ... . Basia przygl ... da się soczystym gruszk ..., a Jaś pi ... knym rzodkiewk ... .

 

4. Wytłumacz pisownię określonych głosek. Zrób to tak:

 

grządka – bo grzędy

chleb – bo ................. guz – bo .......................

trawka – bo ................. wóz – bo ......................

róg – bo ...................... trud – bo .....................

wróg – bo .................... gniazdko – bo ......................

 

5. W miejsce kropek wpisz u lub ó.

 

mr ... z     n ... żka     dzi ... ra

chł ... d     sw ... j     b ... t

wiecz ... r     dr ... t    st ... ł

p ... dełko     z ... ch     z ... pa

prac ... je      koleg ... w     spraw ... nek

leśnicz ... wka

 

 

6. W tych wyrazach wpisz ż lub rz:

 

bu ... a     ... ucać     uło ... yć

du ... o       ko ... eń       ... aba

... eka     ... yto     twa ...

po ... ądny     dy ... urny    zwie ... ęta

 

7. Uzupełnij luki, wpisując h lub ch.

 

... erbata rośnie w ... inach. ... elena ... aftuje ... ustkę.

Dzieci ... ałasują koło ... uśtawki. W lesie sły ... ać ... uk

siekiery. Jurek ... andluje zbożem.

 

 

8. Do podanych wyrazów dopisz nie razem lub osobno.

 

..........bywa ..........źle ...........ma

..........zrobili ..........śpi ...........dobrze

..........chętny ..........ładny ..........dobry

...........smaczny ..........ładnie ..........grzeczny

 

9. Napisz rozwiązania zagadek.

 

Jest leniwy wielce,                                                            Zebrały się kumoszki

Krok wolno odmierza.                                                       Przy stawie na łące.

Chodzi w kamizelce                                                          Poczekaj jeszcze chwilę !

Z twardego pancerza.                                                        Zaraz będzie koncert.

 

..........................................                                                 ..........................................