Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu Ortograficznego

 

Cele konkursu :

 

1. Propagowanie kultury języka polskiego. 

 

2. Szerzenie wśród dzieci pierwszego etapu edukacji nawyku pracy nad poprawnością ortograficzną.

 

3. Wdrażanie do systematycznej pracy ze słownikiem.

 

 Kto może startować:

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas I- III. Uczniowie klas pierwszych po pierwszym semestrze nauki

 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

a) I - dyktando ogólne ( obejmujące wszystkie zasady pisowni objęte programem nauczania dla danej klasy) 

 

b) II - test sprawdzający znajomość reguł ortograficznych

 

 

3.W teście uczeń uzupełnia wolne miejsca odpowiednimi literami, wyrazami lub definicjami.

 

4. Rozwiązuje zagadki, rebusy i krzyżówki ortograficzne

 

 

Poprawa i ocena prac konkursowych:

 

1. Prace konkursowe poprawia i ocenia Komisja Sprawdzająca.

 

2. Za każdy błąd w dyktandzie uczeń otrzymuje jeden ujemny punkt.

 

3. Do dalszych etapów zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy otrzymają najmniejszą ilość ujemnych punktów.

 

4. Za każdą poprawną odpowiedź w teście uczestnik konkursu otrzymuje dodatnie punkty.

 

5. Suma punktów uzyskanych w I i II etapie decyduje o zajęciu miejsca w konkursie i przejścia do dalszej tury konkursu.

 

6. W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej uczniów jednakowej liczby punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje ilość błędów interpunkcyjnych.

 

7. Do udziału w Gminnym Konkursie Ortograficznym zostanie wytypowana ilość uczniów zgodna z regulaminem konkursu gminnego.