WORTAL             INFORMACYJNO             EDUKACYJNY               MŁODYCH
  STRONA SZKOLNA      BEZPIECZNA SZKOŁA    SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE       KSIĘGA GOŚCI      LINKIweb stats stat24


Agresja i przemoc rówieśnicza.

Przyczyny agresji, przemocy.
   Na to, aby dziecko stało się sprawcą przemocy mają wpływ określone warunki jego rozwoju i sposoby wychowania go.
Szukając przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci, należy wziąć pod uwagę: dom rodzinny, szkołę, grupę rówieśniczą i media.

Przyczyny tkwiące w rodzinie:

 • brak ciepła, zaangażowania, zainteresowania sprawami swojego dziecka,


 • pobłażliwość i przyzwolenie dla dziecka (od najwcześniejszych lat) na stosowanie agresji wobec innych,


 • brak własnego przekazu, co jest dobre, a co złe,


 • brak jasno wyznaczonych granic jak dziecku wolno się zachować, a jak nie,


 • stosowanie agresji i przemocy przez rodziców w kontaktach między dorosłymi i w stosunkach do własnego dziecka,


 • wychowanie w duchu "dziecko nie ma głosu",


 • rozwiązywanie konfliktów i napięć domowych metodami „siłowymi”,


 • kryzysy rodzinne (kłótnie, rozwody rodziców),


 • podwójne wzorce zachowania (co innego się mówi, co innego robi),


 • gorący temperament samego dziecka.


 • Przyczyny istniejące w szkole

 • hałas, mała przestrzeń, ograniczona ruchliwość,


 • czas spędzany głownie w sposób ukierunkowany,


 • narzucony z góry porządek i stała sytuacja oceny,


 • zbyt wiele sytuacji bez możliwości wyboru, wycofanie się z pracy grupy,


 • anonimowość nauczycieli i uczniów.


 • Czynniki związane z relacjami nauczyciele - uczniowie:

 • chłód emocjonalny nauczycieli w stosunku do uczniów,


 • niewłaściwe sposoby komunikowania się nauczycieli z uczniami (poniżanie, ośmieszanie przed klasą, straszenie, podkreślanie władzy nauczycieli),


 • agresja i przemoc dorosłych na terenie szkoły,


 • rozwiązywanie konfliktów dorośli – dzieci metodami „siłowymi”,


 • relacje oparte tylko na wymaganiach bez nagradzania i wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.


 • Czynniki związane z procesem nauczania typu:

 • zbyt dużo wymagań bez uwzględniania potencjału i możliwości dzieci,


 • brak doceniania i podkreślania wysiłków i postępów dzieci, skupienie na negatywnych zachowaniach,


 • niesprawiedliwość w traktowaniu i ocenianiu uczniów,


 • mało uwagi poświęconej rozładowaniu napięć podczas lekcji,


 • brak spójnych relacji nauczycieli na agresywne zachowanie i akty przemocy w szkole,


 • brak jasnych reguł życia szkolnego,


 • brak konsekwencji i zgodności nauczycieli w egzekwowaniu przyjętych norm,


 • brak u uczniów poczucia współodpowiedzialności za życie szkoły,


 • Wpływ grupy rówieśniczej
  Dzieci mogą przyłączyć się do prześladowanych kolegów, ponieważ:


 • naśladują osobę z grupy, ocenianą przez nich pozytywnie (odważna, silna), która zachowuje się agresywnie, oni często sami są niepewni swej pozycji w grupie,


 • wiedzą, że używający przemocy uczeń odnosi korzyści, nie traci swej popularności,


 • naśladowany uczeń stosujący przemoc nie spotyka się z negatywnymi konsekwencjami ze strony dorosłych,


 • w grupie rozmywa się odpowiedzialność (jeżeli jest się jednym z wielu, odpowiedzialność słabnie i zmniejsza się poczucie winy),


 • długotrwałe dokuczanie ofierze powoduje, że uczniowie zmieniają do niej swój stosunek, prześladowanie ofiary czyni ją w oczach dzieci mniej wartościową, zasługującą na taki los, poczucie winy zatem maleje, wyrzuty sumienia słabną.


 • Wpływ mediów

  Oglądanie aktów przemocy wpływa na uczenie się przez dzieci agresywnych zachowań.

  Dzieci wyraźniej uczą się zachowań agresywnych, gdy pokazywana forma przemocy:

 • przynosi sprawcy satysfakcję, nagrodę lub nie jest ukarana,


 • jest demonstrowana przez atrakcyjną osobę, z którą dziecko może się łatwo utożsamiać,


 • jest dokonywana jednocześnie przez wiele osób,


 • jest usprawiedliwiona wyższymi relacjami społecznymi,


 • jest przedstawiona jako aprobowana społecznie,


 • jest pokazana realistycznie i atrakcyjnie (można ją naśladować).


 • Media obniżają poziom empatii, współczucia u dzieci dla ofiar oraz podwyższają próg tolerancji wobec przemocy, szczególnie, gdy:

 • nie pokazują cierpienia, krzywdy ofiary przemocy,


 • nie ukazują negatywnych skutków przemocy, a napięcie u napastnika po zastosowaniu przemocy znika, napastnik rozluźnia się.


 •       © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
  ul. Włókniarzy 10A
  34 - 120  Andrychów
  tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
  kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
  Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
  Wszystkie prawa zastrzeżone