TEMAT/TYTUŁ PROJEKTU:  JESTEM GOSPODARNY.

 

KTO WEŹMIE UDZIAŁ W ZAJECIACH:

Grupę będą stanowiły ośmiolatki z klasy II . w zajęciach weźmie udział 10 dziewcząt i dziesięciu chłopców. Wybrane dzieci pochodzą z rodzin o wykształceniu średnim lub zawodowym. W większości rodzin jeden z rodziców jest bezrobotny. Dzieci są otwarte, chętnie biorą udział w zajęciach szkolnych, są aktywne i reagują na potrzeby innych.

 

CELE EDUKACYJNE:

- Wyrabianie umiejętności oszczędzania

- wyrabianie nawyku prawidłowego gospodarowania pieniędzmi

- kształtowanie prawidłowego nawyku gospodarowania własnymi pieniędzmi

- wdrażanie do prawidłowego planowania wydatków

- wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów

- wyrobienie twórczego i logicznego myślenia

-  wskazanie do dokonywania trafnej samooceny siebie i własnego działania

- uwrażliwianie na potrzeby innych

- nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole

- poznanie historii pieniądza

- zapoznanie z organizacja pracy banku oraz sposobami korzystania z jego usług

- wdrażanie do umiejętnego planowania swojej przyszłości

- rozwijanie umiejętności odgrywania różnych ról

- rozwijanie zainteresowań poznawczych

- kształtowanie umiejętności organizowania pracy własnej i grupowej

-kształtowanie umiejętności organizowania i analizowania własnych działań

 

OPIS OGÓLNY

 

Głównym celem projektu jest uświadomienie dzieciom jak ważna jest prawidłowa gospodarka domowym budżetem jak również sposób pozyskiwania środków finansowych. Wyrabianie wrażliwości na potrzeby własne i innych. Rozwijanie umiejętności podejmowania własnych działań oraz logicznego i twórczego myślenia. Wdrażanie do przezwyciężania trudności i doprowadzania działania do zamierzonego celu. Uwrażliwienie na znaczenie roli pieniądza w życiu  człowieka. Właściwe rozumienie wpływu przedsiębiorczości na realizację swoich marzeń.

 

METODY

 

Metody problemowe

- drama

-burza mózgów

-skojarzenia

-inscenizacja

-gry umysłowe

-gry dydaktyczne

-dyskusja zespołowa i grupowa

-giełda dobrych pomysłów

-mapy mentalne

 

 

Formy

-praca jednolita

-praca w poziomach i grupach

-praca indywidualna

 

HARMONOGRAM

 

„Projekt” będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie. Przed wprowadzeniem projektu wśród dzieci zapoznam z nim najpierw rodziców uczestniczących w nim dzieci. Inauguracyjne zajęcia rozpoczną się tuż po feriach zimowych czyli na początku marca 2006 r. Zakończenie projektu nastąpi w połowie czerwca bieżącego roku. Spotkania będą odbywały się 2-3 razy w tygodniu.

Program podzielony jest na 4 moduły. Pierwszy moduł dotyczy pieniądza. Dzieci dowiedzą się o jego historii, rodzajach, produkcji oraz wartości oszczędzania. W tym module przewidziana jest wycieczka do Banku Spółdzielczego podczas której poznają prace bankierów, różne urządzenia , które usprawniają ich pracę oraz sposoby wpłat i wypłat pieniędzy . Samodzielnie wymyślą sposób zorganizowania sobie pieniędzy na wakacyjne wydatki oraz wykonają osobiste „karty bankomatowe”.

W drugim module skupię się przede wszystkim na wyzwoleniu u dzieci dostrzegania swoich atutów, talentów i predyspozycji, które pomogły by im w dotarciu do celu i osiągnięciu marzeń związanych z przyszłym zawodem. Wspólnie zastanowimy się czym dla człowieka jest praca, jakie ma znaczenie w życiu każdego jak również dlaczego w dzisiejszych czasach tak trudno o dobrą posadę i jakie czynniki maja na to wpływ. Dzieci wezmą udział w spotkaniu z lokalnym ,prężnie działającym przedsiębiorcom, który opowie w jaki sposób osiągnął swój sukces gospodarczy. Będzie tez czas na gry planszowe „Eurobiznes” i „Monopoli”, które dzieci bardzo lubią.

W trzecim module Dzieci będą miały szanse wykazania się zaradnością i przedsiębiorczością. Zaplanowana zabawa w bezludna wyspę ma na celu wyzwolenie w nich pomysłowości, logicznego myślenia jak również panowania nad emocjami w sytuacji problemowej. Zaplanowanie domowego budżetu z uwzględnieniem wszystkich jego stałych i ruchomych czynników pozwoli na wczucie się w sytuację rodziny. W tej części projektu przewidziałam wycieczkę do supermarketu w którym dzieci zrobią wirtualne zakupy na kolacje za określoną kwotę pieniędzy. Uczestnicy stworzą również reklamę zdrowego produktu.

Czwarty moduł ma uświadomić dzieciom, ze zarobione przez nich pieniądze mogą bardziej ucieszyć innych niż ich samych. Zaplanują i zorganizują loterie fantowa z której dochód przeznacza na przyjęcie dla swoich mam. Będą musiały wykazać się operatywnością, skrupulatnością i oszczędnością. W tym module zaplanowałam spotkanie  z Panią Dyrektor naszej szkoły aby opowiedziała uczniom jak szkoła zarabia pieniądze i planuje ich wydatki, by uczniowie czuli się w niej milo i bezpiecznie. Po tym spotkaniu zachęce uczestnikow do samodzielnego zorganizowania akcji zbiórki puszek aluminiowych i przekazania pieniędzy na konto Rady Szkoły z przeznaczeniem na dofinansowanie nagród na zakończenie roku szkolnego. Na zakończenie projektu w oparciu o poznane nowe informacje jak i własne doświadczenia przedstawimy scenkę teatralną dla młodszej grupy wiekowej, zachęcającej do oszczędzania i roztropnego wydawania pieniędzy.

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA

Zajęcia będą organizowane w zależności od możliwości i potrzeb,  przed lub po lekcjach na terenie szkoły. Wiąże się to z dwuzmianowym systemem pracy w naszej szkole. Spotkania będą trwały od 45-ciu minut do dwóch godzin.

Wybrane tematy będą realizowane w Banku Spółdzielczym w Andrychowie , ajencji PKOBP w Andrychowie jak również na poczcie. W trzecim module dzieci wezmą udział w zajęciach na terenie supermarketu „Intermarche”. Zaproszeni goście  będę podejmowani poczęstunkiem, na który uczestnicy sami będą musieli wypracować środki. Uczestnicy przy niewielkiej pomocy prowadzącej zorganizują loterie fantową . Fundusze zgromadzone podczas jej trwania, będą przeznaczone na zorganizowanie Dnia Matki w naszej klasie(przygotują miejsce, plakaty , fanty, numery i księgowość). Uczniowie samodzielnie lub przy nikłej pomocy prowadzącej przygotują inscenizacje na temat wartości dobrego gospodarowania pieniędzmi, tego co w życiu najważniejsze i błahe oraz pożytku oszczędzania. Samodzielnie zredagują tekst, przygotują kostiumy i dekorację do scenki teatralnej. Wspólnie zredagujemy zaproszenia i plakaty.

Wszystkie zajęcia będą wspierane metodami problemowymi i wymuszającymi twórcze i logiczne myślenie. Uwrażliwią również na potrzeby innych ,bardziej potrzebujących.

 

TEMATY SPOTKAŃ

Moduł I

1-2.Poznaje historie pieniądza.

 

      3-4. Tam gdzie produkują pieniądze.

 

      5-6. Wycieczka do banku.

 

7-8. Jak zdobyć pieniądze na wakacje?

 

Moduł II

 

 

      9. Poznajemy siebie. Każdy z nas jest inny, oryginalny.

 

10.  Kim chciałbym zostać w przyszłości?

 

11.  Dlaczego ludzie podejmują pracę zawodową?

 

12.  Spotkanie z człowiekiem sukcesu.

 

13.  Jesteśmy biznesmenami-gry planszowe.

 

Moduł III

 

14.  Uczymy się zaradności.

 

15.  Jestem na bezludnej wyspie.

 

       16. Zabawa w dom. Planujemy domowy budżet.

 

 17-18. Co nas kusi w sklepach? Tworzenie reklam.

 

19-20. Wielkie zakupy. Wycieczka do supermarketu.

 

Moduł IV 

 

       21-22. Zorganizowanie loterii fantowej- Niespodzianka dla mamy.

 

23.Spotkanie z p. Dyrektor-planowanie budżetu szkoły.

 

24. Wspomagamy budżet szkoły.

 

25-27. Przygotowanie i tworzenie scenki  teatralnej-„ Bądźmy oszczędni i gospodarni”

 

 

 

 

OSOBY REALIZUJĄCE PROJEKT 

 

 

Osobą realizującą projekt jest mgr Katarzyna Penkala nauczycielka nauczania zintegrowanego. Pracuję w zawodzie 15 lat, od samego początku w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie. W trakcie pracy na przestrzeni lat poznałam dość dobrze środowisko z którego pochodzą moi uczniowie. Nasilające się ubóstwo i bezrobocie mają wpływ na wyniki uczenia się dzieci. Uważam więc, że program ten byłby bardzo pomocny w lepszym przygotowaniu dzieci do codzienności.