UWAGA !!!

MIĘDZYNARODOWY

KONKURS informatyczny „BÓBR”

Zgłoszenia do konkursu  proszę kierować do

p. Ewy Szemli , do dnia 9 października

(do godz. 11.30).

Termin konkursu- etap szkolny zostanie ustalony po zgłoszeniu się chętnych.

 

ETAP Międzynarodowy już 26 października o godz. 12.00

 

REGULAMIN KONKURSU

1.       Konkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, zainicjowanym w roku 2004 na Litwie, na wzór Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Konkurs Bóbr jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie w większości uczestniczących w nim krajach.

2.       W Polsce, organizatorami Konkursu Bóbr, zwanego dalej Konkursem, są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz firma VULCAN z Wrocławia, a wsparcia udzielają Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej (SNTI) z siedzibą we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Toruniu. Nad przebiegiem Konkursu w danym roku czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu Bóbr, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, powołany przez organizatorów.

3.       Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

4.       Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Rozwiązanie zadania polega na wskazaniu dokładnie jednej z możliwych odpowiedzi przez kliknięcie na niej lub wykonaniu innych czynności z pomocą komputera, prowadzących do rozwiązania. Liczba zadań i szczegółowe zasady punktowania są ogłaszane każdego roku w Zasadach Organizacji Zawodów (ZOZ) .

5.       Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

a.       Beniamin – dla uczniów szkół podstawowych,

b.       Junior – dla uczniów szkół gimnazjalnych,

c.        Senior – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

6.       Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:

a.       przygotowanie polskiej wersji zadań konkursowych,

b.       przygotowanie witryny Konkursu służącej do:

                                                         i.            zamieszczania informacji o Konkursie,

                                                        ii.            rejestracji elektronicznej nauczycieli, szkół i uczniów uczestniczących w Konkursie,

                                                      iii.            pobrania oprogramowania i zadań konkursowych przez uczestników Konkursu,

                                                       iv.            gromadzenia wyników Konkursu,

                                                        v.            zamieszczania wyników Konkursu,

c.        opracowanie wyników Konkursu;

d.       ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu,

e.       przygotowanie materiałów pomocniczych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów pragnących uczestniczyć w Konkursie.

 

7.       W każdej pracowni komputerowej, w której odbywa się konkurs, nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa co najmniej jeden nauczyciel. Czynności nauczyciela, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu są szczegółowo opisane w Warunkach technicznych Konkursu, zamieszczonych w witrynie konkursowej.

8.       Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych nie wcześniej, niż po podaniu przez organizatorów w witrynie Konkursu hasła do rozpoczęcia zawodów, i rozwiązuje zadania samodzielnie. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z innego oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe, nie wolno również porozumiewać się z innymi osobami za pomocą technicznych środków łączności, takich jak poczta elektroniczna czy telefon komórkowy. Elementem Konkursu jest prawidłowe nazwanie i zapisanie wyników w miejscu wskazanym przez nauczyciela. Rozwiązania zadań są oceniane automatycznie po przesłaniu ich na witrynę Konkursu.

9.       Wstępne wyniki uzyskane przez poszczególnych uczniów są udostępniane nauczycielom przez witrynę konkursową nie później, niż w dwa tygodnie po Konkursie. W ciągu czterech tygodni przeprowadzenia konkursu przyjmowane są reklamacje dotyczące wyników. Komitet Organizacyjny ogłasza wyniki Konkursu na witrynie Konkursu w terminie dwóch miesięcy od daty przeprowadzenia Konkursu. Ogłaszane są listy laureatów i osób nagrodzonych. Wyniki wszystkich uczniów z danej szkoły są dostępne na witrynie Konkursu. Może je pobrać nauczyciel zarejestrowany jako opiekun uczniów z danej szkoły.

10.    Komitet Organizacyjny przyznaje nagrody w następujących kategoriach:

a.       nagrody główne dla laureatów Konkursu;

b.       nagrody I stopnia za bardzo dobre wyniki w Konkursie;

c.        nagrody II stopnia za wyróżniające się wyniki w Konkursie;

Komitet Organizacyjny może przyznać nagrody pocieszenia, nagrody dla szkół i nagrody dla nauczycieli.

11.    Komitet Organizacyjny ustala oddzielnie dla każdego poziomu wiekowego kryteria przydziału nagród w poszczególnych kategoriach.

12.    Laureaci Konkursu otrzymują potwierdzony dyplomem, wydany przez Komitet Organizacyjny Konkursu tytuł Laureat edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Bóbr. Każdy uczestnik Konkursu i nauczyciel opiekujący się uczestnikami Konkursu otrzymuje dyplom uczestnictwa w Konkursie. Druk dyplomów konkursowych odbywa się witryny Konkursu. Ważność dyplomu potwierdza pieczęć szkoły oraz własnoręczny podpis dyrektora szkoły i nauczyciela przeprowadzającego konkurs w szkole.

13.    Komitet Organizacyjny rozpatruje odwołania dotyczące wyników Konkursu, o ile zostały one złożone przed 1 czerwca roku, w którym przeprowadzono konkurs. Wyniki konkursu przechowywane są przez Komitet Organizacyjny do dnia 22 czerwca roku, w którym przeprowadzono konkurs i po tym terminie odwołania uczestników Konkursu nie będą rozpatrywane.

14.    Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji tych uczniów, których wyniki wskazują, że zostały one otrzymane niesamodzielnie. Komitet Organizacyjny przedstawia nauczycielowi i dyrektorowi szkoły powody, dla których podjęta została decyzja o dyskwalifikacji uczniów.

15.    Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.